Košík je prázdný CZ | EN |

Obchodní podmínky

KAJAKY.CZ, spol. s r.o., se sídlem U topíren 860/2,170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ: 023 06 611, DIČ : CZ023066100 zapsaná v Obchodním Rejstříku v oddíle C, vložka 217892 vedená u Městského soudu v Praze zveřejňuje tyto Obchodní podmínky. 

Obchodní podmínky

Objednávky, uzavření kupní smlouvy

 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi firmou KAJAKY.CZ, spol. s r.o., Outdoor Centrum Vltavská se sídlem U Topíren 2, 170 00 Praha 7, IČ: 02306611,, dále jen "prodávající" a objednavatelem, dále jen "zákazníkem", na straně druhé.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s tímto nákupním řádem internetového obchodu a dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaného zboží.

Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem do 24 hodin ( v pracovní dny)

Každá objednávka je považována za závaznou.

Platební podmínky a ceny

Platbu za objednané zboží je možné realizovat:

 - Převodem na účet- dle zaslaných údajů potřebných pro bankovní převod. Po připsání částky na náš účet Vám zašleme zboží.

- Dobírkou - objednané zboží Vám zašleme smluvním přepravcem a při převzetí toto zboží hradíte v hotovosti.

- V hotovosti - platba v hotovosti lze provádět poze na prodejně při osobním odběru

Všechny ceny nabízeného zboží jsou: konečné (s DPH), v českých korunách, bez dopravy ( pokud u zboží není uvedeno jinak). Akční ceny se vztahují pouze na internetové objednávky zaslané přez e-shop a mohou se lišit od cen v kamenném obchodě

Objednávání zboží

Objednávky přijímáme prostřednictvím on-line obchodu kajaky.eshop-zdarma.cz nebo zaslané na naší e-mailovou adresu obchod@kajaky.cz nebo poštou. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky ( tj. jméno, doručovací adresa, fakturační údaje, tel. kontakt a e-mailovou adresu)Pokud zboží není aktuálně na skladě, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován a zároveň bude seznámen s přibližnou dodací lhůtou. Kupující v tomto případě může svou objednávku zrušit.Odesláním objednávky uzavírá kupující s prodávajícím kupní smlouvu a zároveň akceptuje cenu objednaného zboží platnou v den objednání.  

Dodací lhůta a způsob doručení

Lhůta dodání zboží je maximálně 14 dní, obvyklá doba je však do 3 dnů. V případě, že si dodávka vyžádá delší období, je zákazník o termínu dodání bezprostředně informován. Objednané zboží bude zákazníkovi zasláno přepravní spol. GLS,Českou poštou, službou Česká pošta EMS, která by vám měla zboží doručit do druhého dne od odeslání. Poštovné u GLS za cenu 99,-Kč vč. DPH do 15kg, u České pošty je účtováno ve výši 249,- Kč vč. DPH po ČR a od 199,- Kč vč. DPH na Slovensko. Tato částka se nevztahuje na lodě, delší zboží nad 180cm s vyjímlou pádel a u objednávek nad 15kg. U Tohoto zboží bude cena dopravy kalkulována individuálně dle velikosti a dopravované vzdálenosti. Pro tento případ platí (zaškrtává se) možnost Nestandartní poštovné.  U tohoto zboží nebude brán zřetel na to, když kupující zaškrtne jinou možnost dopravy (kromě Osobního odběru) a bude mu účtovaná částka Nestandartního poštovného. Nestandartní poštovné je pohyblivá suma, která závisí na rozměrech a hmotnosti produktu. Pokud si zákazník sám nevyžádá velikost této částky po objednání zboží s Nestandardním poštovným nebude ním nijak diskutována a zboží bude odesláno. Nestandartní poštovné se pohybuje od 399 Kč . Balné je zdarma u všech zásilek.

Při převzetí zboží zkontrolujte a případné vady způsobené dopravou řešte přímo s dopravcem, nás prosím informujte o této komplikaci nejpozději do 3 pracovních dnů, nejlépe písemnou formou

Poštovné na Slovensko a jiných zemí účtujeme vždy dle konkrétní objednávky. Cena bude s Vámi předem odsouhlasena.

Vrácení zboží, odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo v souladu se zákonem § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlovy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno nepoškozené, čisté, pokud možno v originál obalu,ve stavu a hodnotě, v jakém bylo zboží prodáno. V případě že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku ( v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.) Zboží musí být zasláno jako obyčejný balík na naši adresu, viz kontakt nebo doneseno osobně na prodejnu.Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel. Kupujícímu budou vráceny peníze za objednané zboží. Částka bude vrácena do 30 dnů od převzetí zboží prodávajícím.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. (§616 zákon 40/1964)

 Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky pokud zboží není skladem a dodavatel ho už nedodává nebo máme chybu v systému eshopu v cenách.

 Ochrana osobních dat

Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, dle zákona o ochraně osobních údajůa o změně některých zákonů ze dne 4.dubna 2000 ze Sbírky zákonů č. 101/2000, jež získali od svých zákazníků, nesdělí jiným osobám a bude jich využívat výlučně pro potřebu objednatele. Využíváním internetového obchodu http://www.kajaky-shop.cz/ zákazník souhlasí se shromažďováním údajům a příležitostným zasíláním  obchodního sdělení formou e-mailové komunikace.Zákazník má právo kdykoliv zažádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze.

Výměna zboží

Výměna zboží (za jinou velikost, barvu apod.) je samozřejmě možná. V případě zaslání zboží balíkem kupující hradí náklady na zaslání . Výměna zboží v prodejně možná po domluvě.

Reklamační řád

Reklamační řád KAJAKY.cz,spol.  s.r.o. Se sídlem U Topíren 860/2, 170 00 Praha 7 IČO 02306611 DIČ CZ02306611

Reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Článek 1 Vyskytne-li se u koupené věci vada, má kupující právo vadu reklamovat. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit v prodejně společnosti KAJAKY.cz,spol.  s.r.o. na adrese U Topíren 860/2, 170 00 Praha 7 .  Zákazník je povinen průkazným dokladem doložit, že zboží bylo zakoupeno v prodejně nebo Internetovém obchodě společnosti KAJAKY.CZ vždy originálem dokladu o zakoupení.  Při uplatnění reklamace obdrží zákazník reklamační protokol, jímž je povinen se prokázat při vypořádání reklamace. Reklamace se nevztahuje na případy: - vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. nesprávným užíváním, jedná-li se o vady způsobené v důsledku opotřebení  

Článek 2 Společnost KAJAKY.CZ při prodeji zboží odpovídá za to, že zboží má stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám.

Článek 3 Odpovědnost za vady V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, tj. je s ní v rozporu - trpí vadami, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci nebo její opravou. Teprve není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

Článek 4 Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po obdržení reklamovaného zboží, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (Článek 6).

Článek 5 Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem. Záruční doba je 24 měsíců, s výjimkami, které stanoví příslušný zákon. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající nebo autorizovaný servis je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Článek 6 Je-li vada výrobku shledána jako odstranitelná, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má
zákazník právo na výměnu věci a nebo má právo od smlouvy odstoupit. Také vada, která nebyla odstraněna ve lhůtě stanovené pro opravu věci, se považuje za vadu neodstranitelnou.
Jestliže neodstranitelná vada nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li zákazník její výměnu, má právo na
přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Článek 7 Zákazník má právo na výměnu věci, přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od kupní smlouvy, také jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O uvedený případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada. Větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

Článek 8 Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění . Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý včetně jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.

Článek 9 Zákazník je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy
záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení.
Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění v následující výši: 10,-Kč / za každý následující den
Pokud si zákazník nevyzvedne zboží ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen si je vyzvednout, je prodávající oprávněn zboží prodat (viz § 656 ObčZ) a na výzvu zákazníka mu vyplatit výtěžek prodeje po odečtení nákladů prodeje a poplatku za uskladnění ve výše uvedené výši.

Článek 10 Závěrečná ustanovení
Vztahy tímto reklamačním řádem výslovně neupravené se řídí zákony uvedenými v jeho záhlaví.

Provozovatel

Fakturační adresa :

KAJAKY.CZ, spol. s r.o.

U Topíren 2

170 00 Praha 7

Ič : 02306611

Dič : CZ02306611

Zasílací adresa :

KAJAKY.CZ, spol. s r.o.

U Topíren 2

170 00 Praha 7

Osobní odběr :

KAJAKY.CZ, spol. s r.o.

U Topíren 2

170 00 Praha 7

Osobní odběr je možný:

Po-Pá od 11:00-19:00 hod.

So 8-12 (od května do záři)

Po dohodě je odběr možný i v jiném čase, bez příplatku.

U předplacených objednávek je možný:

osobní odběr 365 dní v roce v čase 6:00-22:00hod.
Vyzvednuti mimo otevírací dobu je možné po dohodě, např. emailem.

Tel. +420 220 416 218

Tel. 775 165 060* (Telefonica)

email : kajaky@kajaky.cz

* Náklady na telefonování na číslo 775 165 060  je zpoplatněno podle aktuálního ceníku Vašeho operátora a tyto náklady si hradí spotřebitel sám.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 8.7.2011 a jsou závazné pro obě smluvní strany. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

V Praze dne 7. prosince 2015

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím